$


آیا همه راویان کتاب نوادر الحکمة ثقه‌اند؟

محمد بن احمد بن یحیی الاشعری امامی، ثقه و جلیل القدر است و همه مشایخ او ثقه هستند مگر افرادی که ابن ولید از آن‌ها نام برده شد، البته به جز محمد بن عیسی بن عبید، حسن بن حسین اللؤلؤی و احمد بن هلال الکرخی العبرتائی که از ثقات می‌باشند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه