$


آیا کثیرالروایة بودن، نشانه مدح است؟

کثیرالروایة بودن تنها در صورتی مدح است که تصریح رجالیون از قدما بر آن باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه