$


مدحی که کاشف از حسن ظاهر باشد و خلاف آن

گاهی از اوقات افراد تصریحی بر تأیید یا رد دیگران نکرده‌اند، اما مطالبی در مورد آن‌ها گفته‌اند که مبین توصیف ایشان به گونه‌ای است که می‌تواند سخنشان را اعتمادآور کند یا بر خلاف آن، اعتبار سخنان آن‌ها را زیر سؤال ببرد.

به عنوان مثال عرض کردیم که مرحوم نجاشی شش نفر را به عنوان سلف صالح نام می‌برد که این مدحی است که نشان از توثیق افراد دارد.

گاهی از اوقات، تاریخ زندگی افراد در این نوع از توثیق خاص می‌تواند مفید فایده باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه