$


فهرست بررسی رجالی تعدادی از روات

– احمد هلال – جابر بن یزید – سهل بن زیاد – علی بن ابی‌حمزه البطائنی – عمر بن حنظله – محمد بن سنان – محمد بن عیسی بن عبید – معلی بن خنیس – مفضل بن عمر

احمد بن هلال

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. )))   ابوجعفر، احمد بن هلال الکرخی العبرتائی از یاران امام حسن عسکریj بود که بسیاری بر این باور می‌باشند که از مسیر حق منحرف شده و راه غالیگری و تصوف پیشه کرد و مورد ذم و لعن شدید امامj قرار گرفت. در […]

جابر بن یزید

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوعبدالله یا ابومحمد، جابر بن یزید الجعفی، امام باقر و امام صادقc را درک کرده و در زمان امام صادقj فوت کرد. مرحوم نجاشی درباره او می‌نویسد که جمعی از ضعفا از او نقل حدیث می‌کنند که برخی از آن‌ها را نام […]

سهل بن زیاد

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوسعید، سهل بن زیاد الآدمی الرازی که بعضی از جمله مرحوم برقی او را در زمره یاران امام هادی و امام عسکریc آورده‌اند. نام او ۱۹۱۸ بار در اسناد روایات کتاب شریف الکافی و ۶۴۹ بار در سایر کتب اربعه آمده است […]

علی بن ابی‌حمزه البطائنی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوالحسن، علی بن ابی‌حمزه البطائنی، از روات امام صادق و امام کاظمc بود که بیش‌تر عمر خود را ملازم و عصاکش ابوبصیر الاسدی بود و شاید به همین جهت است که بیش از ۵۰% روایات او از ابوبصیر است. او از نمایندگان […]

عمر بن حنظله

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوالصخر، عمر بن حنظله البجلی را جزء اصحاب امام باقر و امام صادقc دانسته‌اند. نام او ده‌ها بار در سند روایات کتب حدیثی ما وجود دارد که بعضی از آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مشهورترین آن روایتی که به مقبوله […]

محمد بن سنان

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوجعفر، محمد بن سنان از جمله افرادی است که به شدت مورد اختلاف بوده است. تا آن‌جا که حقیر سراغ دارم، صحابه ائمهb ضمن آن‌که از او روایت کرده‌اند، خودش را به شدت تضعیف نموده‌اند. در بین متقدمین شیخ مفید و شیخ […]

محمد بن عیسی بن عبید

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) محمد بن عیسی بن عبید بن یقیطین بن موسی الیقطینی، مولی اسد بن خزیمه از جمله افرادی است که درباره او اختلاف شده است. شیخ الطائفه در الفهرست (ش ۶۱۲ و ۸۱۳) او را تضعیف می‌کند و همان مطالبی را از قول […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه