$


مصافحه با نامحرم - جلسه ۷

$ جلسه گذشته تتمه مطلب آقای حیدری درباره بیعت‌های رحضرت رسول اللهp را خواندیم و نقد کردیم. ایشان در ادامه متوجه دلیل دیگر قائلان به حرمت مصافحه با نامحرم می‌شوند که ببینین چه نوشته‌اند. و بعضهم قال بما أن النظر إلی الاجنبیة ما عدا الوجه والکفین حراماً فالمصافحة من باب أولی، أی بدلیل قیاس الأولویة […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۶

$ جلسه گذشته بند پنجم یادداشت آقای حیدری را شروع کردیم که نصفه کاره ماند. در این بند درباره بیعت زنان پس از فتح مکه گفته بودند و دیدم که اولا معتبر است. ثانیاً أننی داشت که ظهور در شخص نبی مکرم داشت و نکاتی گفتیم که اگر یادتان نیست، مراجعه کنید. «ال» در النساء […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۵

$ جلسه قبل، بند سوم یادداشت آقای حیدری را بررسی کردیم، امروز وارد بند چهارم می‌شویم. بند چهارم را که إن شاء تمام می‌کنیم و وارد بند پنجم می‌شویم، اما بعید می‌دانم فرصت کنیم، آن را به پایان برسانیم، لذا شروع کنیم، تا ببینیم به کجا می‌رسیم. ایشان نوشته‌اند: ۴- استدل بعضهم بروایات حرمة اللمس أو […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۴

$ جلسه گذشته، بند دوم را هم نقد و بررسی کردیم و نتیجه‌گیری موقتی هم داشتیم. همین‌جا یادآوری کنم که جمع‌بندی ما موقت بود و هنوز مانده است تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. و اما بند چهارم یادداشت ایشان؛ ۳- استدل بعضهم بروایة ثواب الأعمال، التی رواها الشیخ الصدوق رحمه الله ، عن أبی هریرة؛ […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۳

$ جلسه گذشته تا پایان بند یک مطلب آقای حیدری را نقد و بررسی کردیم و امروز ادامه مطالب ایشان را بررسی می‌کنیم. در ادامه مطلب آمده است: ۲- صحیحة أبی‌بصیر و موثَّقة سماعة بن مهران؛ قال: سألتُ أباعبدالله ع عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا یصافحها إلاّ من وراء الثوب». و موثَّقة سماعة بن […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۲

$ وقد استند القائلون بالحرمة إلی روایات عدیدة: ایشان دلایل قائلان به حرمت را ابتدا در پنج بند بیان کرده و در ادامه، مطالب دیگری هم می‌افزاید و بعد مردود دانستن دلایل حرمت، دلایلی دال بر جواز آن بیان می‌کنند. ایشان دلایل قائلان به حرمت را ابتدا در پنج بند بیان کرده و در ادامه، […]

مصافحه با نامحرم - جلسه ۱

$ بعد ان انتشار فتوی سماحة المرجع الدینی السید کمال الحیدری دام ظله حول جواز المصافحة مع الاجنبیة من دون اثارة وردت إلینا اسئلة متکررة من بعض المؤمنین والمؤمنات حول دلیل الفتوی ومدی استنادها الی ضوابط وأسس الصناعة الاجتهادیة، اقتضی ذلک بیان جذور هذه الفتوی وآلیة التعاطی فی فهم ما یساق من أدلة علی حرمة […]

فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

** الرجولیة: – جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه – جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه – جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون – جلسه ۰۴: سیره مستمره تا زمان معصومJ / […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه