$


فهرست جلسات تفسیر فاتحة الکتاب

(آغاز جلسات: ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ / پایان جلسات: ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۶)

– جلسه ۰۱: مقدمه مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج / مقدمه بحث / اهمیت تفسیر روایی قرآن

– جلسه ۰۲جایگاه عقل و تعقل در تفسیر روایی / آشنایی با سید هاشم بحرانی و تفسیر البرهان

– جلسه ۰۳: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت اول)

– جلسه ۰۴: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت دوم)

– جلسه ۰۵: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت سوم)

– جلسه ۰۶: مقدمه نخست درباره روایات معتبر و غیر معتبر

– جلسه ۰۷: خواندن سوره ام الکتاب و شکرگزاری / خواندن سوره ام الکتاب و عنایت ویژه الهی به شیعیان

– جلسه ۰۸: سوره فاتحة الکتاب و نعره شیطان / بررسی روایتی از تفسیر القمی در فضیلت سوره فاتحة الکتاب

– جلسه ۰۹: سوره فاتحة الکتاب و بازگشت روح / بررسی روایت غیر معتبر (۱) / بررسی روایت غیر معتبر (۲)

– جلسه ۱۰: سوره فاتحة الکتاب و برآورده شدن حاجات

– جلسه ۱۱: سوره فاتحة الکتاب و آداب پوشیدن لباس جدید

– جلسه ۱۲: سوره فاتحة الکتاب و آداب سفر / سخنی درباره سهل بن زیاد / چرا قرائت سوره حمد در همه نمازها واجب شده است؟

– جلسه ۱۳: نماز بدون فاتحة الکتاب

– جلسه ۱۴: ماجرای نزول سوره حمد در شب معراج و نکته‌ای درباره خواب

– جلسه ۱۵: ذکر مستحبی بعد از اتمام حمد در نماز جماعت / سوره فاتحة الکتاب در بر دارنده همه حکمت‌های الهی

– جلسه ۱۶: نجات از بلایا و فتنه‌ها و هم‌جواری با انبیا در بهشت / سوره فاتحة الکتاب و حمل ترتب حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۱۷: سوره فاتحة الکتاب و زیارت حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۱۸: فاتحة الکتاب و استفاده از عطر / آداب ورود به قبر / در آداب بیت الخلا

– جلسه ۱۹: بسم الله الرحمن الرحیم نزدیک به اسم اعظم الله تعالی / بسم الله الرحمن الرحیم از آیات سوره فاتحة الکتاب و با فضیلت‌ترین آن است / آشکار خواندن سوره فاتحة الکتاب در نماز

– جلسه ۲۰: منظور از بسم الله الرحمن الرحیم گفتن (کار را به نام الله آغاز کردن) چیست؟

– جلسه ۲۱: چند نکته مهم در قالب چند روایت غیر معتبر / بررسی روایت غیر معتبر (۱)

– جلسه ۲۲: مروری بر اعتبار تفسیر منسوب به امام عسکریj

– جلسه ۲۳: بررسی یک روایت غیر معتبر (۲)

– جلسه ۲۴: بررسی روایت غیر معتبر (۳) / بررسی روایت غیر معتبر (۴)

– جلسه ۲۵: آیا قاعده‌ای که به حذف این همه روایت منجر می‌شود، قاعده مقبولی است؟

– جلسه ۲۶: چند نکته مقدماتی درباره بسم الله الرحمن الرحیم / تفسیر یا تأویل بسم

– جلسه ۲۷: الله چیست؟ (۱) / الله چیست؟ (۲)

– جلسه ۲۸: بررسی روایتی از کتب مکتب خلفا

– جلسه ۲۹: الله چیست؟ (۳)

– جلسه ۳۰: منظور از الفاظ الله، رحمن، رحیم، عزیز و مانند این‌ها / تأویل الله

– جلسه ۳۱: تفسیر الرحمن الرحیم (۱) / تفسیر الرحمن الرحیم (۲) / یکی از مصادیق رحمت الهی

– جلسه ۳۲: تفسیر الرحمن الرحیم (۳)

– جلسه ۳۳: تفسیر الحمد لله / نکته‌ای در رابطه با الحمد لله

– جلسه ۳۴: نکته‌ای در قالب بررسی یک روایت غیر معتبر / چهار چیز که افراد را در نور اعظم الهی قرار می‌دهد

– جلسه ۳۵: ذکر الحمد لله رب العالمین به هنگام یادآوری مصیبت‌ها / سیره نبوی درباره ذکر الحمد لله رب العالمین / روایتی در تکمیل روایت قبل

– جلسه ۳۶: تفسیر رب العالمین / مطلبی درباره عالمین (جهان‌ها)

– جلسه ۳۷: مطلبی دیگر درباره عالمین (جهان‌ها)

– جلسه ۳۸: تفسیر مالک یوم الدین / تفسیر إیاک نعبد و إیاک نستعین

– جلسه ۳۹: تفسیر اهدنا الصراط المستقیم (۱) / تفسیر اهدنا الصراط المستقیم (۲) / تفسیر اهدنا الصراط المستقیم (۳)

– جلسه ۴۰: تفسیر اهدنا الصراط المستقیم (۴) / چند نکته مهم در قالب روایتی از مکتب خلفا / بررسی روایتی از کتب مکتب خلفا

– جلسه ۴۱: تفسیر اهدنا الصراط المستقیم و صراط الذین أنعمت علیهم / جواز عبور از صراط

– جلسه ۴۲: نکته‌ای در قالب بررسی یک روایت غیر معتبر / گروه های عبور کننده از صراط

– جلسه ۴۳: تفسیر غیر المغضوب علیهم و لا الضالین

– جلسه ۴۴ (جلسه آخر): بعضی از مصادیق مغضوبین و ضالین در این آیه شریفه

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه