$


فهرست جلسات آیةالکرسی  فضائل آن

(آغاز جلسات: ۴ شهریورماه ۱۳۹۷)

– جلسه ۰۱: متن آیة الکرسی / ترجمه آیة الکرسی / چند نکته مقدماتی درباره آیة الکرسی

– جلسه ۰۲: ادامه چند نکته مقدماتی درباره آیة الکرسی

– جلسه ۰۳:‌ چند نکته تکمیلی

– جلسه ۰۴: مقدمه‌ای درباره فضائل آیات و سوره‌ها

– جلسه ۰۵: آیة الکرسی و شکرگزاری / فضیلت آیة الکرسی بعد از نمازهای واجب

– جلسه ۰۶: آیة الکرسی و نماز شب

– جلسه ۰۷: خواندن آیة الکرسی عنایت ویژه الهی به شیعیان

– جلسه ۰۸: آیة الکرسی و برداشته شدن مکروهات دنیوی و اخروی

– جلسه ۰۹: آیة الکرسی و برآورده شدن حاجات

– جلسه ۱۰: آیة الکرسی و نجات از ترس

– جلسه ۱۱: دعا برای برطرف شدن اندوه‌ها (۱)

– جلسه ۱۲: مطالبی درباره صحیفه جادیه

– جلسه ۱۳: دعا برای برطرف شدن اندوه‌ها (۲) / آیة الکرسی و انجام کار در روزهای مکروه

– جلسه ۱۴: آیة الکرسی و نجات از بیماری‌ها

– جلسه ۱۵: مطالبی پیرامون علی بن ابی‌حمزه البطائنی

– جلسه ۱۶: آیة الکرسی و رفع چشم‌درد

– جلسه ۱۷: برای باز گرداندن کسی که به قهر رفته است

– جلسه ۱۸: آیة الکرسی و آداب پوشیدن لباس جدید

– جلسه ۱۹: آیة الکرسی و آداب خواب (۱)

– جلسه ۲۰: آیة الکرسی و آداب خواب (۲)

– جلسه ۲۱: آیة الکرسی و آداب خواب (۳)

– جلسه ۲۲: مطالبی پیرامون سهل بن زیاد

– جلسه ۲۳: آیة الکرسی و آداب خواب (۴)

– جلسه ۲۴: برای در امان بودن هر آن‌چه وابسته به فرد است

– جلسه ۲۵: آیة الکرسی و در امان بودن مال

– جلسه ۲۶: آیة الکرسی و رهایی از فلج و نیش حیوانات زهردار

– جلسه ۲۷: آیة الکرسی و بلندی خانه (۱)

– جلسه ۲۸: آیة الکرسی و بلندی دیوار خانه (۲)

– جلسه ۲۹: آیة الکرسی و محراب نماز

– جلسه ۳۰: آیة الکرسی و حمل ترتبت حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۳۱: آیة الکرسی و زیارت حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۳۲: آداب تدفین (۱)

– جلسه ۳۳: آداب تدفین (۲)

– جلسه ۳۴: روایت تکمیلی

– جلسه ۳۵: آداب ورود به قبر

– جلسه ۳۶: آیة الکرسی و استفاده از عطر

– جلسه ۳۷: آیة الکرسی و حجامت

– جلسه ۳۸: در آداب بیت الخلا

– جلسه ۳۹ (جلسه آخر): مقدمه دوم درباره روایات معتبر و غیر معتبر / فهرستی از روایات غیر معتبر در این موضوع و علت غیر معتبر بودن آن‌ها

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه