$


فهرست جلسات اجتهاد و تقلید

** الإجتهاد

– جلسه ۰۰۱: مقدمه بحث / چند نکته در مقدمه بحث / القول فی الاجتهاد

– جلسه ۰۰۲الخاتمة، الاجتهاد و التقلید، أما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد و التقلید‌، القول فی الاجتهاد

– جلسه ۰۰۳: ادامه بحث قبل

– جلسه ۰۰۴: ادامه مبحث قبل / روایاتی از مکتب خلفا که دلالت بر تحریف قرآن دارد

– جلسه ۰۰۵: و لا یخفی أن اختلاف عباراتهم فی بیان معناه … / و من هنا انقدح أنه لا وقع للإیراد … / و کیف کان فالأولی تبدیل الظن … / و منه قد انقدح أنه لا وجه لتأبی …

– جلسه ۰۰۶فصل یَنقسم الاجتهاد إلی مطلق و تجز … / آیا مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند؟ (دلیل عقلی) / یک نکته بسیار مهم: آیات و روایات ارشادی و تعبدی

– جلسه ۰۰۷: آیا دلیل نقلی بر جواز اجتهاد و این‌که مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند، وجود دارد؟ / بعضی از روایتی در جواز اجتهاد به آن‌ها استناد شده است / چرا اخباریون با اجتهاد مخالف بودند و آیا روایتی بر عدم جواز این کار وجود دارد؟ / روایاتی که اخباری‌ها در عدم جواز اجتهاد به آن استناد می‌کنند

– جلسه ۰۰۸: ادامه مبحث قبل / چند روایت تکمیلی

– جلسه ۰۰۹آیا مجتهد می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؟ / بررسی حالت اول در رجوع مجتهد به مجتهد / بررسی حالت دوم در رجوع مجتهد به مجتهد / چند نکته درباره اشتغال یقینی و برائت یقینی در مسأله مورد نظر ما

– جلسه ۰۱۰: چند نکته درباره اصالة التعیین / بررسی حالت سوم در رجوع مجتهد به مجتهد / آیا مجتهد می‌تواند استنباط خود را در اختیار دیگران قرار دهد:

– جلسه ۰۱۱: آیا افرادی که مجتهد نیستند، می‌توانند به استنباط فردی دیگر که مجتهد است، عمل کنند؟

– جلسه ۰۱۲:

– جلسه ۰۱۳: ثم إنه لا إشکال فی إمکان المطلق …

– جلسه ۰۱۴و أما لغیره فکذا لا إشکال فیه إذا کان المجتهد … / نعم لو جرت المقدمات کذلک بأن انحصر المجتهد … / و أما علی تقدیر الکشف … / إن قلت حجیة الشی‌ء شرعا مطلقا … / إن قلت رجوعه إلیه فی موارد  … / قطع و یقین و شک / مطالبی درباره انسدادی و انفتاحی

– جلسه ۰۱۵: ادامه بحث انسدادی و انفتاحی

– جلسه ۰۱۶: و کذلک لا خلاف و لا إشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق … / مجتهد مطلق انسدادی و انفتاحی

– جلسه ۰۱۷: ادامه بحث قبل: بررسی چند آیه (سوره صف آیه ۲۶ / سوره مائده، آیه ۴۸ و ۴۹ / سوره نساء، آیه ۶۵، ۶۴ و ۵۸)

– جلسه ۰۱۸: ادامه بحث قبل: روایت عمر بن حنظله

– جلسه ۰۱۹: ادامه بحث قبل

– جلسه ۰۲۰: ادامه بحث قبل: روایت اول و دوم ابوخدیجه / و أما إذا انسد علیه بابهما … / إلا أن یُدّعی عدمُ القولِ …

– جلسه ۰۲۱: إلا أن یقال بکفایة انفتاح باب العلم … / و أما التجزی فی الاجتهاد … / و هو و إن کان محل الخلاف بین الأعلام … / مع اختلاف الأشخاص فی الاطلاع علیها … / بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق … / و بساطة الملکة و عدم قبولها التجزئة … / و یقطع بعدم دخل ما فی سائرها

– جلسه ۰۲۲: الثانی فی حجیة ما یؤدی إلیه … / آیا فردی که ملکه اجتهاد ندارد، اما دلایل مسأله‌ای را بررسی کرده است، می‌تواند به استنباط خودش عمل کند؟

– جلسه ۰۲۳: الثالث فی جواز رجوع غیر المتصف به إلیه … / و أما جواز حکومته …

جلسه ۰۲۴: فصل فی بیان ما یتوقف علیه الاجتهاد … (مقدمات اجتهاد) / و بالجملة لا محیص لأحد فی استنباط الأحکام الفرعیة …

– جلسه ۰۲۵: ادامه بحث قبل

جلسه ۰۲۶: ادامه بحث قبل

جلسه ۰۲۷: ادامه بحث قبل

جلسه ۰۲۸: ادامه بحث قبل

– جلسه ۰۲۹: یک بحث تکمیلی

– جلسه ۰۳۰: فصل، التخطئة و التصویب … / و لا یخفی أنه لا یکاد یعقل الاجتهاد فی حکم المسألة  … / فلو کان غرضهم من التصویب … / و لو کان غرضهم منه … / إلا أن یراد التصویب بالنسبة … / نعم بناء علی اعتبارها من باب الطریقیة …

– جلسه ۰۳۱: فصل، إذا اضمحل الاجتهاد السابق

– جلسه ۰۳۲: و أما الأعمال السابقة …

– جلسه ۰۳۳: و ذلک فیما کان بحسب الاجتهاد الأول … / و کذلک فیما کان هناک طریق معتبر شرعا علیه … / و لم یُعلم وجه للتفصیل بینهما … / و لزوم العسر و الحرج و الهرج … / و أما بناء علی اعتبارها من باب السببیة و الموضوعیة …

– جلسه ۰۳۴: مطالبی درباره اضمحلال رأی سابق مجتهد و جمع‌بندی آن

– جلسه ۰۳۵: ادامه بحث قبل

** التقلید:

– جلسه ۰۳۶: فصل فی التقلید‌ … / تعریف تقلید

– جلسه ۰۳۷: ادامه بحث تعریف تقلید در فروع فقهی و شرایط تحقق آن

– جلسه ۰۳۸: ثم إنه لا یذهب علیک أن جواز التقلید … (ادله جواز تقلبد) / و لا یجوز التقلید فیه أیضا … / بدیهی عقلی و فطری بودن تقلید / دلیل انسداد در جواز تقلید

– جلسه ۰۳۹: ادله جواز تقلید: دلیل عقلی خاص در تقلید یا سیره عقلا در تقلید

– جلسه ۰۴۰: ادله جواز تقلید: اجماع / و منه قد انقدح إمکان القدح … / ضروری دین

– جلسه ۰۴۱: و کذا القدح فی دعوی سیرة المتدینین … / سیره متشرعه یا سیر متدینین

– جلسه ۰۴۲: و أما الآیات فلعدم دلالة آیة النفر و السؤال … / مطالبی پیرامون آیه نفر و نحوه استدلال به آن

– جلسه ۰۴۳: ادامه بررسی آیه نفر

– جلسه ۰۴۴: ادامه بررسی آیه نفر

– جلسه ۰۴۵: بررسی احمد بن هلال

-جلسه ۰۴۶: ادامه بررسی احمد بن هلال

-جلسه ۰۴۷: ادامه بررسی آیه نفر

-جلسه ۰۴۸: ادامه بررسی آیه نفر / جمع‌بندی مطالب آیه نفر

-جلسه ۰۴۹: مطالبی پیرامون آیه سؤال و نحوه استدلال به آن

– جلسه ۰۵۰: ادامه بحث پیرامون ظواهر آیه سؤال

– جلسه ۰۵۱: ادامه بررسی معنای اهل الذکر

– جلسه ۰۵۲: ادامه بررسی معنای اهل الذکر

– جلسه ۰۵۳: ادامه بررسی معنای اهل الذکر

– جلسه ۰۵۴: ادامه بررسی معنای اهل الذکر

– جلسه ۰۵۵: ادامه بررسی معنای اهل الذکر / جمع‌بندی مطالب آیات سؤال

– جلسه ۰۵۶: نعم لا بأس بدلالة الأخبار علیه … (أخبار و روایات) / * روایت فللعوام أن یقلدوه

– جلسه ۰۵۷: توضیح و جمع‌بندی متن و سند روایت فللعوام أن یقلدوه

– جلسه ۰۵۸: روایت عمر بن حنظله

– جلسه ۰۵۹: روایت اول، دوم و سوم ابان بن تغلب

– جلسه ۰۶۰: روایت یونس بن عبدالرحمن / روایت معاذ بن مسلم

– جلسه ۰۶۱: روایت اول منع فتوی به غیر علم / روایت اول منع فتوی به غیر علم

– جلسه ۰۶۲: گزارشی از روایات باب ۱۱ وسائل الشیعه

– جلسه ۰۶۳: روایت حوادث الواقعه

– جلسه ۰۶۴: فیکون مخصصا لما دل علی عدم جواز اتباع غیر العلم …

– جلسه ۰۶۵: و أما قیاس المسائل الفرعیة …

** تقلید اعلم

– جلسه ۰۶۶: فصل، إذا علم المقلد اختلاف الأحیاء فی الفتوی / انتخاب مرجع در بین افراد عادی

– جلسه ۰۶۷: ادامه بحث انتخاب مرجع در بین افراد عادی

– جلسه ۰۶۸: آغاز بحث دلایل تخصصی تقلید از اعلم / و أما غیره فقد اختلفوا فی جواز تقلید المفضول … / تاریخچه مختصر بحث / تعدادی از فقها که فتوا به لزوم تقلید از اعلم داده‌اند / تعدادی از فقها که تقلید از اعلم را احتیاط واجب کرده‌اند

– جلسه ۰۶۹: تعدادی از فقها که تقلید از اعلم را واجب ندانسته‌اند

– جلسه ۰۷۰: اصل تعیین در لزوم رجوع به اعلم

– جلسه ۰۷۱: ادامه بحث قبل

– جلسه ۰۷۲: و دعوی السیرة … / بررسی عسر برای مجتهد یا مقلد در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم / چند نکته درباره عسری بودن تشخیص اعلم / بعضی از تعارف اعملیت

– جلسه ۰۷۳: ادامه تعریف‌های اعلمیت

– جلسه ۰۷۴: بنای عقلا در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم

– جلسه ۰۷۵: ادامه بحث قبل و جمع‌بندی

– جلسه ۰۷۶: سیره متشرعه در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم / و قد استُدِلَّ للمنع أیضا بوجوه … / أما الأول فلقوة احتمال أن یکون وجه القول بالتعیین … / استدلال به اجماع در لزوم تقلید از اعلم

– جلسه ۰۷۷: ادامه بحث قبل و جمع‌بندی / استدلال به شهرت در لزوم تقلید از اعلم

– جلسه ۰۷۸: و أما الثانی فلأن الترجیح مع المعارضة فی مقام الحکومة … / دسته اول روایات: روایات حکومت (قضاوت) / روایت عمر بن حنظله / روایت داود بن حصین و موسی بن اکیل

– جلسه ۰۷۹: ادامه بحث روایت موسی بن اکیل / نامه مالک شتر / سخنی پیرامون نهج البلاغه و اعتبار احادیث آن

– جلسه ۰۸۰: ادامه بحث درباره عهدنامه مالک اشتر و استناد به آن در ما نحن فیه / دسته دوم: روایات امامت جماعت

– جلسه ۰۸۱: دسته سوم: روایات امامت و ولایت / روایت قیام و دعوت مردم به خود / مجموعه روایت دوم: روایات ولایت بر امت

– جلسه ۰۸۲: روایات امامت قوم / روایات امامت کوردلان / روایت قیام و ادعای امامت / روایات نهج البلاغة

– جلسه ۰۸۳: دسته چهارم: روایات اعلمیت / مجموعه روایت اول: روایت عبدالله بن موسی بن جعفر

– جلسه ۰۸۴: ادامه بحث قبل

– جلسه ۰۸۵: مجموعه روایات دعوت به خویش با وجود اعلم

– جلسه ۰۸۶: روایت عیص بن عاصم / جمع‌بندی بخش روایات

– جلسه ۰۸۷: اقربیت به واقع / و أما الثالث فممنوع صغری و کبری …

– جلسه ۰۸۸: ادامه بحث اقربیت به واقع

– جلسه ۰۸۹: تراکم ظنون

– جلسه ۰۹۰: ادامه بحث تراکم ظنون و جمع‌بندی

– جلسه ۰۹۱: دلایل موافقان تخییر در تقلید / اطلاقات / سیره اصحاب و امضای ائمهb (روایات)

– جلسه ۰۹۲: روایت منع فتوا به غیر علم / روایت معاذ بن مسلم

– جلسه ۰۹۳: روایت عبدالله بن ابی‌یعفور / جمع‌بندی نهایی بحث

(پایان بحث اعلمیت – ادامه جلسات فعلاً بارگذاری نمی‌شود.)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه