$


فهرست مباحثات روش فهم قرآن (تفسیر قرآن)

– جلسه ۰۱: مقدمه‌ای در باب اهمیت داستن یا دانستن روش تفسیر قرآن

– جلسه ۰۲: ترجمه، تفسیر و تأویل از دیدگاه اهل لغت / ترجمه، تفسیر و تأویل قرآن از منظر علما

– جلسه ۰۳: ترجمه، تفسیر و تأویل در آیات قرآن

– جلسه ۰۴: مقدمه‌ای در باب تاریخچه تفسیر قرآن

– جلسه ۰۵: مقدمه‌ای در باب تعریف خبر متواتر و میزان اعتبار متواترات / مقدمه‌ای در باب تعریف خبر واحد میزان اعتبار اخبار آحاد

– جلسه ۰۶: بحثی پیرامون حجیت خبر واحد

– جلسه ۰۷: دلیل اول: سیره عقلا / دلیل دوم: سیره معصومینb / دلیل سوم: آیات / دلیل چهارم: روایات / روایت اول: روایت علی بن مسیب / روایت دوم: روایت عبدالعزیز بن مهتدی / جمع‌بندی حجیت خبر واحد

– جلسه ۰۸: بررسی حدیث ثقلین

– جلسه ۰۹: روش صحیح فهم و تفسیر قرآن چیست؟

– جلسه ۱۰: ادله‌ای که خداوند متعال، پیامبرp و ائمهj را مفسر قرآن می‌داند / آیات اول: آیه ۱۸ و ۱۹ سوره قیامه / آیات دوم: آیه ۱۵۱ سوره بقره / آیات سوم: آیه ۴۴ سوره نحل

– جلسه ۱۱: ادامه بحث قبل

– جلسه ۱۲: ادله‌ای که تفسیر را به غیر رجوع به اهل بیتb، نادرست می‌داند / روایت برید بن معاویه

– جلسه ۱۳: به زودی

(ادامه جلسات به زودی برگذار خواهد شد.)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه