$


فهرست جلسات علم الحدیث

– جلسه ۰۱: مقدمه‌ها

– جلسه ۰۲: معرفی چند اصطلاح در علم حدیث (قسمت اول)

جلسه ۰۳: معرفی چند اصلاح در علم حدیث (قسمت دوم)

– جلسه ۰۴: توضیحاتی پیرامون علم رجال

– جلسه ۰۵: تاریخ نگارش حدیث در زمان پیامبر اسلام

– جلسه ۰۶: دوره اول تا پنجم نگارش حدیث در مکتب خلفا

– جلسه ۰۷: دوره اول و دوم نگارش حدیث در مکتب اهل بیت

– جلسه ۰۸: دوره سوم تا هفتم نگارش حدیث در مکتب اهل بیت

– جلسه ۰۹: دلایل جعل و تحریف حدیث در فریقین

– جلسه ۱۰: آشنایی با دیدگاه‌های اخباری‌های قرن یازدهم و دوازهم (قسمت اول)

– جلسه ۱۱: آشنایی دیدگاه‌های اخباری‌های قرن یازدهم دوازده (قسمت دوم)

– جلسه ۱۲: بررسی کتب رجالی متقدم (مقدمات / رجال برقی)

– جلسه ۱۳: بررسی کتب رجالی متقدم (ادامه بررسی رجال برقی / تبیین انواع ثقه)

– جلسه ۱۴: بررسی کتب رجالی متقدم (رجال کشی)

– جلسه ۱۵: بررسی کتب رجالی متقدم (رجال ابن الغضائری)

– جلسه ۱۶: بررسی کتب رجالی متقدم (الفهرست نجاشی)

– جلسه ۱۷: بررسی کتب رجالی متقدم (الفهرست و الرجال طوسی)

– جلسه ۱۸: معرفی تعدادی دیگر از کتب رجالی

– جلسه ۱۹: جمع‌بندی کتب رجالی / توثیقات خاص (تصریح معصومین / تصریح علمای متقدم)

– جلسه ۲۰: توثیقات عام (تصریح یکی از علمای متأخر و بعد از آن / ادعای شهرت یا اجماع / مدح کاشف از حسن ظاهر / اجتهاد رجالی) / توثیقات عام (اصحاب اجماع – قسمت اول)

– جلسه ۲۱: توثیقات عام (اصحاب اجماع – قسمت دوم)

– جلسه ۲۲: توثیقات عام (شاگردان و مشایخ جعفر بن بشیر / شاگردان و مشایخ الزعفرنی)

– جلسه ۲۳: توثیقات عام (مشایخ ابن ابی‌عمیر)

جلسه ۲۴: توثیقات عام (مشایخ صفوان بن یحیی / مشایخ البزنطی)

جلسه ۲۵: توثیقات عام (مشایخ ابن عیسی الاشعری / مشایخ الطاطری)

جلسه ۲۶: توثیقات عام (مشایخ نجاشی / کتب اربعه – قسمت اول)

جلسه ۲۷: توثیقات عام (کتب اربعه – قسمت دوم)

– جلسه ۲۸: توثیقات عام (روات نوادر الحکمة)

– جلسه ۲۹: توثیقات عام (روات و احادیث کامل الزیارات)

– جلسه ۳۰ و ۳۱: توثیقات عام (راوایان و احادیث تفسیر القمی)

– جلسه ۳۲: توثیقات عام (مرسلات ابن ادریس الحلی)

– جلسه ۳۳: توثیقات عام (اصحاب امام صادق / بنو فضال)

– جلسه ۳۴: توثیقات عام (آل ابی‌شعبة / وکلای ائمه)

– جلسه ۳۵:‌ توثیقات عام (موارد مربوط به اجازه روایت / اعتماد ثقات)

– جلسه ۳۶: توثیقات عام (ترحم و ترضی ثقات / مشایخ قمیون)

– جلسه ۳۷: توثیقات عام (کثیر الروایه بودن / صاحبان اصول اولیه)

– جلسه ۳۸: تعادل و ترجیح (مقدمه / توقف در اخبار متعارض / احتیاط در اخبار متعارض)

– جلسه ۳۹: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت اول)

– جلسه ۴۰: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت دوم)

– جلسه ۴۱: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت سوم)

– جلسه ۴۲: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت چهارم)

– جلسه ۴۳: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت پنجم)

– جلسه ۴۴: تعادل و ترجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت ششم)

– جلسه ۴۵: تعادل و تراجیح (رجوع به احکام علاجیه – قسمت هفتم)

– جلسه ۴۶: تعادل و ترجیح (تخییر در اخبار متعارض – قسمت اول)

– جلسه ۴۷: بحثی پیرامون معلی بن خنیس

– جلسه ۴۸: تعادل و ترجیح (تخییر در اخبار متعارض – قسمت دوم)

– جلسه ۴۹: تعادل و ترجیح (تخییر در اخبار متعارض – قسمت سوم / جمع‌بندی نهایی بحث / تخییر استمراری یا بدوی)

– جلسه ۵۰: تعادل و ترجیح (جمع بین روایات / شرایط دو خبر متعارض)

– جلسه ۵۱: شرایط پذیرش حدیث

– جلسه ۵۲: مقدمه مباحث تکمیلی / آشنایی با فرقه‌ها در کتب رجالی (مقدمه / امامیه / کیسانیه)

– جلسه ۵۳: فایده اول: آشنایی با فرقه‌ها در کتب رجالی (زیدیه)

– جلسه ۵۴: ادامه فایده اول: آشنایی با فرقه‌ها در کتب رجالی (ناوسیه / اسماعلیه / فطحیه)

– جلسه ۵۵: ادامه فایده اول: آشنایی با فرقه‌ها در کتب رجالی (واقفیه / غلاة – قسمت اول)

– جلسه ۵۶: ادامه فایده اول: آشنایی با فرقه‌ها در کتب رجالی (غلاة – قسمت دوم)

– جلسه ۵۷: ادامه فایده اول: آشنایی به فرقه‌ها در کتب رجالی (غلاة – قسمت سوم)

– جلسه ۵۸: بررسی سند و متن زیارت عاشورا (قسمت اول)

– جلسه ۵۹: بررسی سند و متن زیارت عاشورا (قسمت دوم)

– جلسه ۶۰: فایده دوم: حجیت خبر واحد

– جلسه ۶۱: فایده سوم: حدیث قدسی

– جلسه ۶۲: فایده چهارم: تقسیم دوگانه یا چهارگانه روایات

– جلسه ۶۳: فایده پنجم: تصحبف، تحریف و جمع

– جلسه ۶۴: فایده ششم: تقیه در حدیث (قسمت اول)

– جلسه ۶۵: ادامه فایده ششم: تقیه در حدیث (قسمت دوم)

– جلسه ۶۶: ادامه فایده ششم: تقیه در حدیث (قسمت سوم)

– جلسه ۶۷: فایده هفتم: ناسخ و منسوخ در حدیث (قسمت اول)

جلسه ۶۸: ادامه فایده هفتم: ناسخ و منسوخ در حدیث (قسمت دوم)

– جلسه ۶۹: ادامه فایده هفتم: ناسخ و منسوخ در حدیث (قسمت سوم)

– جلسه ۷۰: فایده هشتم و نهم: آیا حدیث غیر معتبر را باید به دیوار کوفت / شهرت روایی، عملی و فتوایی

– جلسه ۷۱: فایده دهم: اقوال مختلف در حجیت یا عدم حجیت مرسلات و انواع آن

– جلسه ۷۲: ادامه فایده دهم: اقوال مختلف در حجیت یا عدم حجیت مرسلات و انواع آن

– جلسه ۷۳: ادامه فایده یازدهم: در اعتبار مضمره

– جلسه ۷۴: فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت اول)

– جلسه ۷۵: ادامه فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت دوم)

– جلسه ۷۶: ادامه فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت سوم)

– جلسه ۷۷: ادامه فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت چهارم)

– جلسه ۷۸: ادامه فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت پنجم)

– جلسه ۷۹: ادامه فایده دوازدهم: روایات من بلغ یا تسامح در ادله سنن (قسمت ششم)

– جلسه ۸۰:فایده سیزدهم: درشرایط راوی که خبرش معتبر است (قسمت اول: عقل و اسلام)

– جلسه ۸۱: ادامه فایده سیزدهم: در شرایط راوی که خبرش معتبر است (قسمت دوم: ادامه اسلام اسلام و بلوغ)

– جلسه ۸۲: ادامه فایده سیزدهم: در شرایط راوی که خبرش معتبر است (ایمان یا امامی بودن)

– جلسه ۸۳: ادامه فایده سیزدهم: در شرایط راوی که خبرش معتبر است (ادامه ایمان یا امامی بودن)

– جلسه ۸۴: ادامه فایده سیزدهم: در شرایط راوی که خبرش معتبر است (عدالت، ضابط بودن و جمع بندی)

– جلسه ۸۵: فایده چهاردهم: آیا می‌توان برای حدیث سند معتبر جعل کرد؟

– جلسه ۸۶: فایده پانزدهم: سخنی پیرامون عدة من أصحابنا و غیر واحد من أصحابنا / فایده شاتزدهم: مقمه‌ای در باب روات مشترک

– جلسه ۸۷: فائده هفدهم: ابن سنان چه کسی است؟ (مقدمه و معرفی عبدالله بن سنان و آغاز بحث محمد بن سنان)

– جلسه ۸۸: ادامه فائده هفدهم: ابن سنان چه کسی است؟ (ادامه بحث محمد بن سنان)

– جلسه ۸۹: ادامه فائده هفدهم: ابن سنان چه کسی است؟ (ادامه بحث محمد بن سنان)

– جلسه ۹۰: ادامه فائده هفدهم: ابن سنان چه کسی است؟ (ادامه بحث محمد بن سنان)

– جلسه ۹۱:‌ ادامه فائده هفدهم: ابن سنان چه کسی است؟ (ادامه بحث محمد بن سنان)

– جلسه ۹۲: فایده هجدهم: ابوبصیر کیست؟

– جلسه ۹۳: فایده نوزدهم: عمر بن حنظله

– جلسه ۹۴ و ۹۵: فایده بیستم: احمد بن هلال الکرخی

– جلسه ۹۶: فایده بیست و یکم: جابر بن یزید الجعفی

– جلسه ۹۷: فایده بیست و دوم: محمد بن عیسی بن عبید

– جلسه ۹۸: فایده بیست و سوم: علی بن ابی‌حمزه البطائنی

– جلسه ۹۹ تا ۱۰۱: فایده بیست و چهارم: مفضل بن عمر

– جلسه ۱۰۲: فایده بیست و پنج: سهل بن زیاد

– جلسه ۱۰۳ و ۱۰۴ (جلسات پایانی): فایده بیست و ششم و بیست و هفتم: معلی بن خنیس / الفاظ دال بر مدح و ذم

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه